เดือน: มีนาคม 2024

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวสุปรียาอร สีสะแล เนื่องในโอกาย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านตรวจ จังหวัดสุรินทร์ และร่วมลงนาม เพื่อร่วมมือแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

คณะครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ให้สามารถกลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข