เดือน: มีนาคม 2024

ลงนาม MOU คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูตามแนวทาง Professional Teacher of Rajabhat University (PTRU Model)

กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมสอนสอบลูกเสือชั้นพิเศษ ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมสอนสอบลูกเสือชั้นพิเศษ ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566