คณะครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ให้สามารถกลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

About Post Author