อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565