ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

About Post Author