คณิตศาสตร์

นายสุเมธ เชี่ยวชาญ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายกฤษฎา มาลาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลาวัณย์ กิจพิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางขวัญใจ บ้านไร่
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.ขวัญใจ วรรณสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.มธุรวันต์ พูลนุช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภิญญา สามารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.มินตา ชนะสิทธิ์
ครูชำนาญการ
น.ส.ทองจันทร์ แก้วสิมมา
ครู
น.ส.จิรา บำรุงการ
ครูชำนาญการ
น.ส.จิราพร สามัญ
ครูชำนาญการ
น.ส.กัลญารัตน์ เทพบุตร
ครู
นางศศิธร ลาภปริณายก
ครู

About Post Author