คณิตศาสตร์

นายสุเมธ เชี่ยวชาญ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤษฎา มาลาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลาวัณย์ กิจพิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.ขวัญใจ วรรณสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.มินตา ชนะสิทธิ์
ครูชำนาญการ
น.ส.มธุรวันต์ พูลนุช
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.ทองจันทร์ แก้วสิมมา
น.ส.จิราพร สามัญ
ครูชำนาญการ
น.ส.จิรา บำรุงการ
ครูชำนาญการ
น.ส.กัลญารัตน์ เทพบุตร
ครู คศ.1
นางศศิธร ลาภปริณายก
ครู คศ.1