นายสุเมธ เชี่ยวชาญ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางขวัญใจ บ้านไร่
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.ขวัญใจ วรรณสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.มธุรวันต์ พูลนุช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภิญญา สามารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.มินตา ชนะสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.ทองจันทร์ แก้วสิมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.จิรา บำรุงการ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.จิราพร สามัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.กัลญารัตน์ เทพบุตร
ครู ชำนาญการ
นางศศิธร ลาภปริณายก
ครูชำนาญการ

About Post Author