น.ส.จรัญญา ลุนเสนา
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายมนตรี ศรีจันทน์อินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกิตติพงษ์ มณีเกตุ
ครู
นายภานุวัฒน์ ไชยขันธุ์
ครู
น.ส.ชลิตา สิงขุดร
ครูผู้ช่วย
นายปัญจศร ศรีใส
ครูอัตราจ้าง

About Post Author