สุขศึกษาและพลศึกษา

นายมนตรี ศรีจันทร์อินทร์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ครูชำนาญการ
นายภานุวัฒน์ ไชยขันธุ์
ครู คศ.1
น.ส.จรัญญา ลุนเสนา
ครู คศ.1
นายกิตติพงษ์ มณีเกตุ
ครู คศ.1
น.ส.ชลิตา สิงขุดร
ครูผู้ช่วย
นายปัญจศร ศรีใส
ครูอัตราจ้าง