สุขศึกษาและพลศึกษา

นายมนตรี ศรีจันทร์อินทร์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายภานุวัฒน์ ไชยขันธุ์
ครู
น.ส.จรัญญา ลุนเสนา
ครู
นายกิตติพงษ์ มณีเกตุ
ครู
น.ส.ชลิตา สิงขุดร
ครูผู้ช่วย
นายปัญจศร ศรีใส
ครูอัตราจ้าง