สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายประวีณ แก้วประเสริฐ
ครูชำนาญการ
PA
น.ส.ปาลิฎากร พินิจ
ครูชำนาญการ
น.ส.บุษยมาศ สิทธิพันธ์
ครูชำนาญการ
นายทักษยศ พินิจคุณ
ครู
น.ส.ไพลิน ผลแจ้ง
ครูชำนาญการ
น.ส.สุนิสา จากพิทาน
ครู
นางจิดาภา ปุญชุพิศาล
ครู
น.ส.ปรียฉัตร กิกลิ้ง
ครู
น.ส.จิรวรรณ กำไรเพ็ชร
ครู
น.ส.จุไรวรรณ เกษแก้ว
ครู

About Post Author