สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.ปาลิฎากร พินิจ
ครูชำนาญการ
น.ส.บุษยมาศ สิทธิพันธ์
ครูชำนาญการ
น.ส.ไพลิน ผลแจ้ง
ครูชำนาญการ
นายประวีณ แก้วประเสริฐ
ครู
น.ส.สุนิสา จากพิทาน
ครูชำนาญการ
น.ส.จิรวรรณ กำไรเพ็ชร
ครู
นางจิดาภา ปุญชุพิศาล
ครู
น.ส.จุไรวรรณ เกษแก้ว
ครู
น.ส.ประภัสรา วรรณสุข
ครู

About Post Author