สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายประวีณ แก้วประเสริฐ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ครูชำนาญการ
น.ส.ปาลิฎากร พินิจ
ครูชำนาญการ
น.ส.บุษยมาศ สิทธิพันธ์
ครูชำนาญการ
นายทักษยศ พินิจคุณ
ครู คศ.1
น.ส.ไพลิน ผลแจ้ง
ครู คศ.1
น.ส.สุนิสา จากพิทาน
ครู คศ.1
นางจิดาภา ปุญชุพิศาล
ครู คศ.1
น.ส.ปรียฉัตร กิกลิ้ง
ครู คศ.1
น.ส.จิรวรรณ กำไรเพ็ชร
ครู คศ.1
น.ส.จุไรวรรณ เกษแก้ว
ครู คศ.1