วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.ทิพวัลย์ อัตถาหาร
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสินาถ อานามนารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวธัญญู ประทุมชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
krudiaokrudiao
น.ส.ยุพดี ฤทธิ์ไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
pa
นางทิพย์สุดา สรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุตินันท์ ธนาภรณ์พิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.เบญจวรรณ อานามนารถ
ครูชำนาญการ
น.ส.วิภาวรรณ เพชลีฬหะ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.อุษารัตน์ พุ่มไม้
ครูชำนาญการ
น.ส.ดวงนภา ศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเมลดา สมณะรัชกร
ครูชำนาญการ
นายบัณฑิต วินิจธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนากร แก่นเกษ
ครูชำนาญการ
นายเจริญทัศน์ เจริญผล
ครู
น.ส.ศศิประภา สุภาษร
ครูผู้ช่วย
นายสันติภพ ฝึกฝนจิตต์
ครู

About Post Author