วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุตินันท์ ธนาภรณ์พิพัฒน์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ครูชำนาญการพิเศษ
นายสินาถ อานามนารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวธัญญู ประทุมชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทิพย์สุดา สรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.วิภาวรรณ เพชลีฬหะ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.ยุพดี ฤทธิ์ไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.เบญจวรรณ อานามนารถ
ครูชำนาญการ
น.ส.ทิพวัลย์ อัตถาหาร
ครูชำนาญการ
น.ส.อุษารัตน์ พุ่มไม้
ครูชำนาญการ
น.ส.ดวงนภา ศรีจันทร์
ครูชำนาญการ
นายธนากร แก่นเกษ
ครูชำนาญการ
นางเมลดา สมณะรัชกร
ครูชำนาญการ
นายบัณฑิต วินิจธรรม
ครูชำนาญการ
นายเจริญทัศน์ เจริญผล
ครู คศ.1
น.ส.ศศิประภา สุภาษร
ครูผู้ช่วย