วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.ทิพวัลย์ อัตถาหาร
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสินาถ อานามนารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวธัญญู ประทุมชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
krudiaokrudiao
น.ส.ยุพดี ฤทธิ์ไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
pa
นางสุตินันท์ ธนาภรณ์พิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.เบญจวรรณ อานามนารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.วิภาวรรณ เพชลีฬหะ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.อุษารัตน์ พุ่มไม้
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.ดวงนภา ศรีจันทร์
ครูชำนาญการ
นายบัณฑิต วินิจธรรม
ครูชำนาญการ
นายเจริญทัศน์ เจริญผล
ครู
นายสันติภพ ฝึกฝนจิตต์
ครู
นางสาวจีรภา เจริญภักดิ์
ครู
นายวริทธิ์ธร จินดาศรี
ครูผู้ช่วย
นางสาวภาวริน โต่นวุธ
ครูผู้ช่วย

About Post Author