วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.ทิพวัลย์ อัตถาหาร
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสินาถ อานามนารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวธัญญู ประทุมชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
krudiaokrudiao
น.ส.ยุพดี ฤทธิ์ไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
pa
นางทิพย์สุดา สรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุตินันท์ ธนาภรณ์พิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.เบญจวรรณ อานามนารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.วิภาวรรณ เพชลีฬหะ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.อุษารัตน์ พุ่มไม้
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.ดวงนภา ศรีจันทร์
ครูชำนาญการ
นางเมลดา สมณะรัชกร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบัณฑิต วินิจธรรม
ครูชำนาญการ
นายธนากร แก่นเกษ
ครูชำนาญการ
นายเจริญทัศน์ เจริญผล
ครู
นายสันติภพ ฝึกฝนจิตต์
ครู

About Post Author