วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.ยุพดี ฤทธิ์ไธสง
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสินาถ อานามนารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวธัญญู ประทุมชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
diaothamaikrudiaokrudiao
นางทิพย์สุดา สรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.วิภาวรรณ เพชลีฬหะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุตินันท์ ธนาภรณ์พิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.เบญจวรรณ อานามนารถ
ครูชำนาญการ
น.ส.ทิพวัลย์ อัตถาหาร
ครูชำนาญการ
น.ส.อุษารัตน์ พุ่มไม้
ครูชำนาญการ
น.ส.ดวงนภา ศรีจันทร์
ครูชำนาญการ
นายธนากร แก่นเกษ
ครูชำนาญการ
นางเมลดา สมณะรัชกร
ครูชำนาญการ
นายบัณฑิต วินิจธรรม
ครูชำนาญการ
นายเจริญทัศน์ เจริญผล
ครู
น.ส.ศศิประภา สุภาษร
ครูผู้ช่วย