ภาษาไทย

นางระย้า ชาญกิจ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
น.ส.รสสุคนธ์ ชูเดช
ครูชำนาญการ
นายเนติพงษ์ เที่ยงตรง
ครู
นางอนิสา มโนรมย์ภัทรสาร
ครู
น.ส.ปวีณา มาลัยจิตต์
ครู
น.ส.ดารณี ไชยวิศาล
ครู
น.ส.กุลิสรา ศิริสุวรรณวงษ์
ครู
น.ส.กัญญารัตน์ แสงทอง
ครู