น.ส.ปวีณา มาลัยจิตต์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางระย้า ชาญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.รสสุคนธ์ ชูเดช
ครูชำนาญการ
นายเนติพงษ์ เที่ยงตรง
ครู
นางอนิสา มโนรมย์ภัทรสาร
ครู
น.ส.ดารณี ไชยวิศาล
ครู
น.ส.กัญญารัตน์ แสงทอง
ครู
น.ส.กุลิสรา ศิริสุวรรณวงษ์
ครู

About Post Author