ภาษาไทย

นางระย้า ชาญกิจ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.รสสุคนธ์ ชูเดช
ครูชำนาญการ
นายเนติพงษ์ เที่ยงตรง
ครู คศ.1
นางอนิสา มโนรมย์ภัทรสาร
ครู คศ.1
น.ส.ปวีณา มาลัยจิตต์
ครู คศ.1
น.ส.ดารณี ไชยวิศาล
ครู คศ.1
น.ส.กุลิสรา ศิริสุวรรณวงษ์
ครู คศ.1
น.ส.กัญญารัตน์ แสงทอง
ครู คศ.1