นายกฤษดา ชนะสิทธิ์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
น.ส.อมรรัตน์ วรสาร
ครูชำนาญการ
น.ส.จิราวดี โคตรภูมี
ครูชำนาญการ
นางอารีรัตน์ ลพทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.เสาวภา พูลสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
นายพิทักษ์ ขันคำ
ครูชำนาญการ
น.ส.อาทิตยา วิมลลักษณ์
ครูชำนาญการ
น.ส.ชณัฐา ศักดาเดช
ครู ชำนาญการ
นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ
ครูชำนาญการ

About Post Author