นายกฤษดา ชนะสิทธิ์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
น.ส.อมรรัตน์ วรสาร
ครูชำนาญการ
น.ส.จิราวดี โคตรภูมี
ครูชำนาญการ
นางอารีรัตน์ ลพทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.เสาวภา พูลสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
นายพิทักษ์ ขันคำ
ครูชำนาญการ
น.ส.อาทิตยา วิมลลักษณ์
ครูชำนาญการ
น.ส.ชณัฐา ศักดาเดช
ครู ชำนาญการ
น.ส.มุกดา รัตนเกิด
ครู
นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ
ครูชำนาญการ

E-Portfolio :: เว็บไซต์แฟ้มสะสมงานออนไลน์

นายรัชตะ ชมกลิ่น
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์ เกษร
ครูผู้ช่วย

About Post Author