ภาษาต่างประเทศ

นายกฤษดา ชนะสิทธิ์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ครูชำนาญการ
น.ส.ปรานี นาพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร เขียวมรกต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวาสนา การบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.อนงค์ สุวรรณคดี
ครูชำนาญการ
น.ส.อมรรัตน์ วรสาร
ครูชำนาญการ
น.ส.จิราวดี โคตรภูมี
ครูชำนาญการ
นายพิทักษ์ ขันคำ
ครู คศ.1
น.ส.อาทิตยา วิมลลักษณ์
ครู คศ.1
น.ส.สรัลยา สิงห์ทน
ครู คศ.1
น.ส.ชณัฐา ศักดาเดช
ครู คศ.1
น.ส.มุกดา รัตนเกิด
ครูผู้ช่วย