นายกฤษดา ชนะสิทธิ์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
น.ส.อมรรัตน์ วรสาร
ครูชำนาญการ
น.ส.จิราวดี โคตรภูมี
ครูชำนาญการ
นางอารีรัตน์ ลพทองคำ
ครูชำนาญการ
น.ส.เสาวภา พูลสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
น.ส.อาทิตยา วิมลลักษณ์
ครู
น.ส.มุกดา รัตนเกิด
ครูผู้ช่วย
นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ

About Post Author