การงานอาชีพ

นายเนรมิต นิกรมมุนินทร์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ครู คศ.1
นางสุชาดา บุญชาญ
ครูชำนาญการ
น.ส.ดาวใจ ประกอบทรัพย์
ครู คศ.1