การงานอาชีพ

นายเนรมิต นิกรมมุนินทร์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสุชาดา บุญชาญ
ครูชำนาญการ
น.ส.ดาวใจ ประกอบทรัพย์
ครู