ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวสุปรียาอร สีสะแล เนื่องในโอกาย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านตรวจ จังหวัดสุรินทร์ และร่วมลงนาม เพื่อร่วมมือแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

คณะครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ให้สามารถกลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข