ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา