ประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตไพลิน การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา