ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์