ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 คณะครูทุกคน