รับการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ ONSITE