อาคารเรียนและสถานที่

ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 1. อาคารเรียน 418,418ค,418ก ปีที่สร้าง 2520 (อาคาร 1) จำนวน  18  ห้องเรียน
 2. อาคารเรียน 418,418ค,418ก  ปีที่สร้าง 2522 (อาคาร 2) จำนวน 18 ห้องเรียน
 3. อาคารเรียน 418,418ค,418ก ปีที่สร้าง 2523 (เชื่อมอาคาร 1 และ อาคาร 2) จำนวน  9  ห้องเรียน
 4. อาคารเรียน ป.พิเศษ ปีที่สร้าง 2540 (อาการ3) 5 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน  24  ห้องเรียน  พร้อมทางเชื่อม
 5. อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงานพิเศษ ปีที่สร้าง 2526 (อุตสาหกรรม)  จำนวน 8 หน่วย
 6. อาคารอเนกประสงค์ เพื่อการเรียนรู้ทางการศึกษา และลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามฟุตซอลกลางแจ้ง
 7. อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงานพิเศษ ปีที่สร้าง 2514 (อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์)
 8. อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงานพิเศษ ปีที่สร้าง 2515 (อาคารคหกรรมศิลป์ จำนวน 1 หน่วย)
 9. อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงานอื่นๆ (สร้างเอง) ปีที่สร้าง 2560 (โรงผลิตน้ำดื่ม)
 10. อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงานอื่นๆ (สร้างเอง) ปีที่สร้าง 2561 (ป้อมยาม)
 11. บ้านพักครูกรมสามัญ ปีที่สร้าง 2507
 12. บ้านพักครูกรมสามัญ ปีที่สร้าง 2513
 13. บ้านพักครูกรมสามัญ ปีที่สร้าง 2515
 14. บ้านพักครูกรมสามัญ ปีที่สร้าง 2516
 15. บ้านพักครูกรมสามัญ ปีที่สร้าง 2518
 16. บ้านพักครูกรมสามัญ ปีที่สร้าง 2522
 17. บ้านพักครูกรมสามัญ ปีที่สร้าง 2525
 18. ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ปีที่สร้าง 2543
 19. ส้วม อื่น อื่น ปีที่สร้าง 2521
 20. ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ปีที่สร้าง 2520
 21. ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ปีที่สร้าง 2523
 22. ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) ปีที่สร้าง 2560
 23. สนามกีฬา 1  สนาม
 24. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ได้รับงบประมาณปรับปรุงจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2560
 25. ห้องเรียนภาษาจำนวน 6 ห้อง คือ ห้องเรียนภาษาจีน อังกฤษ (2 ห้อง) ญี่ปุ่น ห้องเขมร
 26. อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน พิเศษ ปีที่สร้าง 2554 (โรงอาหาร) ศูนย์ประสานความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 27. กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงอาหาร  หอประชุม 101ล./27 (พิเศษ) งบประมาณ 2562