ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

อักษรย่อ

พ.ร.

ตราประจำโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

รู้หน้าที่ มีวินัย  ใฝ่วิชา

คติพจน์

สุวิชาโน ภวํ  โหติ  ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – ชมพู

ต้นไม้ประจำโรงเรียน