วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

กิจกรรมนำทักษะชีวิต

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เด็กดี  มีน้ำใจ