พันธกิจ – เป้าประสงค์

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมความเป็นไทยและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
  5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  5. โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัด      การเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ