ฝ่ายบริหารวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายกฤษฎา มาลาทอง
รองประธานกรรมการ
น.ส.จิรา บำรุงการ
งานหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
นางสาวทิพวัลย์ อัตถาหาร
หัวหน้างานวิจัยเพื่อการพัฒนา

กำลังเพิ่มข้อมูล …