ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวกรกนก ดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
kornkanok@thamai.ac.th039-431341
Untitled
รองประธานกรรมการ
น.ส.จิรา บำรุงการ
งานหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
นางสาวทิพวัลย์ อัตถาหาร
หัวหน้างานวิจัยเพื่อการพัฒนา

กำลังเพิ่มข้อมูล …