บริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
prthamai@thamai.ac.th039-431341
นางแสงอุษา จินดาพรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
prthamai@thamai.ac.th039-431341
นางสาวจิราพร สามัญ
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวกัลญารัตน์ เทพบุตร
หัวหน้างานวินัยข้าราชการ

กำลังเพิ่มข้อมูล …