ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางแสงอุษา จินดาพรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวจิราพร สามัญ
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวกัลญารัตน์ เทพบุตร
หัวหน้างานวินัยข้าราชการ

กำลังเพิ่มข้อมูล …