บริหารงานบุคคล

นางสาวกรกนก ดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
kornkanok@thamai.ac.th039-431341
นางสาวแสงอุษา ประดิษฐศิลป์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
PA366
นางสาวจิราพร สามัญ
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวกัลญารัตน์ เทพบุตร
หัวหน้างานวินัยข้าราชการ

กำลังเพิ่มข้อมูล …