ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 44/1 ถนนสัมปทาน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในอาณาเขตของวัดบุญญวาสวิหาร (วัดหนองโพรง) เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2460

ประวัติของโรงเรียน เดิมก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้ โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณวัดบุญญวาสวิหารจัดสอนเพียงชั้นประถมศึกษา ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2481 ได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่เนินเขาพลอยแหวน ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินในปัจจุบันนี้ เปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 3

และมีชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่าโรงเรียนประจำอำเภอท่าใหม่มี 4 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2488 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 4 เพิ่มอีก 1 ห้องเรียนในกรณีที่มีการอพยพนักเรียนจากกรุงเทพฯ สู่ชนบท เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2

ปีการศึกษา 2489 อำเภอรับรองกับกระทรวงศึกษาธิการ จะจัดขยายสถานที่เรียนออกไป แต่จะขยายโรงเรียนหลังเดิม ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวให้ยาวออกไปหรือเสริมให้เป็น 2 ชั้น นั้นย่อมไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น

1.ความสิ้นเปลืองมากกว่าสร้างทั้งหลัง

2.ความมั่นคงสู้สร้างใหม่ไม่ได้

3.พื้นที่ภูมิประเทศไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งโรงเรียนเพราะเป็นที่โล่งเตียน ไม่มีร่มไม้ให้นักเรียนได้พักผ่อน ฤดูแล้งแห้งแล้งมาก ฤดูหนาวลมแรง เพราะว่าไม่มีต้นไม้กำบัง

4.อยู่ห่างจากบริเวณชุมชน ไม่สะดวกต่อการคมนาคมของนักเรียน จึงได้รื้อถอนอาคารหลังเดิมมาสร้างใหม่ ณ บริเวณวัดบุญญวาสวิหาร โดยท่านเจ้าอาวาสวัดบุญญวาสวิหารได้ให้ความอุปการะให้ใช้สถานที่ในการปลูกสร้าง อาคารหลังใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องต่างๆ 12 ห้อง

ปีการศึกษา 2490 เปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6

ปีการศึกษา 2491 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้เงินสมทบการสร้างส่วนที่ยังไม่เสร็จโดยความอนุเคราะห์ของนายลออ พูลสวัสดิ์และญาติเป็นเงิน 14,416.65 บาท และเพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลของนายลออ พูงสวัสดิ์และราษฎรที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือก่อสร้างโรงเรียนจนสำเร็จดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขนานนามอาคารหลังนี้ว่า “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

ฉะนั้นโรงเรียนนี้จึงมีชื่อว่า

โรงเรียนประจำอำเภอท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2494 เป็นต้นมา

ปีการศึกษา 2494 กรมสามัญได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนประจำอำเภอ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” มาเป็นโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2494 เป็นต้นมา

ปีการศึกษา 2505 โรงเรียนได้รับงบประมาณเป็นเงิน 100,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบยูนิต 2504 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาประเภทบำรุงโรงเรียนและนายสัก สวัสดิชัย กับนางแดง ศรีตุลา บริจาคสมทบรายละ 10,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2505

ปีการศึกษา 2510 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมเป็นเงิน 150,000 บาท และได้รับบริจาคจากนายสัก นางโกย สวัสดิชัยอีกจำนวน 58,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510

ปีการศึกษา 2513 กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าในโรงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท (คมช. รุ่นที่ 7)

ปีการศึกษา 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานคหกรรมศิลป์ เป็นเงิน 80,000 บาทสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2516

ปีการศึกษา 2516 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 อีก 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 320,000 บาท แต่เนื่องจากเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจวัสดุก่อสร้างขาดแคลนการก่อสร้างจึงหยุดชงักไปชั่วคราว กรมฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้อีก 98,000 บาท ชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าใหม่ฯ บริจาคสมทบอีก 30,000 บาท การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จ

ปีการศึกษา 2517 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูและบ้านพักภารโรง

ปีการศึกษา 2519 โรงเรียนมีห้องเรียนทั้งหมด 22 ห้องเรียน (ม.ศ.1-ม.ศ.3) มีนักเรียนทั้งสิ้น 820 คน นักเรียนชาย 437 คน นักเรียนหญิง 343 คน ครูทั้งหมด 37 คน ครูจ้างสอน 2 คน รวม 39 คน ครูชาย 15 คน ครูสตรี 24 คน

ปีการศึกษา 2520 มีห้องเรียน 22 ห้อง นักเรียน 839 คน ครูทั้งหมด 40 คน ครูจ้างสอน 2 คน รวม 42 คน ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นเงิน 3,100,000 บาท นายลออ นางจิ้มลิ้ม พูลสวัสดิ์ บริจาคช่วยอีก 60,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบตึกคอนกรีตถาวรแบบ 418 พิเศษ 15 ห้องเรียน และยังมีการสร้างส้วมนักเรียนและบ้านพักภารโรง

ปีการศึกษา 2521 ได้อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,370 คน ครูทั้งหมด 71 คน ครูจ้างสอน 5 คน รวม 76 คน ภารโรง 7 คน

อนึ่งโรงเรียนได้เข้าอยู่ในโครงการทดลองโรงเรียนชุมชนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย

ปีการศึกษา 2522 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้กำหนดแผนการเรียนดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 8 ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2) จำนวน 9 ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.ศ.2) จำนวน 9 ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) จำนวน 6 ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ.4) จำนวน 4 ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) จำนวน 5 ห้องเรียน

รวม 40 ห้องเรียน นักเรียนประมาณ 1,545 คน ครู 92 คน ครูจ้างสอน 6 คน รวม 98 คน ภารโรง 11 คน

และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 4 ชั้นแบบพิเศษ 18 ห้องเรียน เป็นเงิน 4,000,000 บาท บ้านพักครู 1 หลัง

ปีการศึกษา 2523 ได้รับงบประมาณต่อเติมเป็นเงิน 1,800,000 บาท และงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

ปีการศึกษา 2524 ได้รับคัดเลือกจากเขต ฯ ให้เป็นโรงเรียนดีเด่น

ปีการศึกษา 2525 กรมสามัญศึกษาให้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 8-8-8 / 5-5-4 รวม 36 ห้องเรียน ครูอาจารย์ทั้งสิ้น 90 คน จำนวนนักเรียน 1,337 คน

ปีการศึกษา 2526 จำนวนห้องเรียน 8-7-7 / 6-5-4 รวม 37 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน ม.ต้น ชาย 491 คน หญิง 411 คน รวม 902 คน

จำนวนนักเรียน ม.ปลาย ชาย 311 คน หญิง 262 คน รวม 573 คน

รวมทั้งสิ้น 1,475 คน

ในปีการศึกษานี้ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มอีกเป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 45 ตารางวาและโรงเรียนได้ขออนุมัติกรมธนารักษ์ รื้อถอนหอประชุมสวัสดิชัยออกเพื่อปรับพื้นที่ให้เป็นสนามฟุตบอล

ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบพิเศษ 8 ลักษณะงาน เป็นเงิน 3,120,000 บาท และยังมีเงินเหลืออีก 636,540 บาท ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ 5 โครงการ คือ ปรับสนามฟุตบอล, โรงจอดรถ, โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารของนักเรียน, ทำถนนทางเข้าโรงเรียน และทำรั้วของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา ได้จัดการเรียนการสอนดังนี้

จำนวนห้องเรียน 8-8-7 / 6-6-5 รวม 40 ห้องเรียน

นักเรียน 360-325-271 / 270-239-175 รวม 1,640 คน