ข้อมูลฝ่ายบริหาร

นางสาวกรกนก ดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
kornkanok@thamai.ac.th039-431341

นายปฐมพงษ์ นิติพจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ball.pathomphong@gmail.com097-110-7714PA
นางสาวภัณฑิลา บ้านด่าน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
karo_kookkik@hotmail.com080-195-6442
นางสาวแสงอุษา ประดิษฐศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล
thamai.person@gmail.com086-842-9666PA
นางขวัญใจ บ้านไร่
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
prthamai@thamai.ac.th039-431341
นายสินาท อานามนารถ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
prthamai@thamai.ac.th039-431341