ข้อมูลฝ่ายบริหาร

นางสาวกรกนก ดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
kornkanok@thamai.ac.th039-431341

นายชลวิทย์ กิจอักษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป

E-Portfolio :: เว็บไซต์แฟ้มสะสมงานออนไลน์

PA
นางสาวแสงอุษา ประดิษฐศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล
thamai.person@gmail.com086-842-9666PA
นางสาวสุปรียาอร สีสะแล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

E-Portfolio :: เว็บไซต์แฟ้มสะสมงานออนไลน์

นางขวัญใจ บ้านไร่
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
prthamai@thamai.ac.th039-431341
นายสินาท อานามนารถ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
prthamai@thamai.ac.th039-431341