การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 ตัวชี้วัดที่  ข้อมูล – ประเด็นการประเมิน ข้อมูลหลักฐานการเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง       1.โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร
  1. ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
  1. อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาhttp://localhost/thamai/?page_id=1093สตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน         แผนยุธศาสตร์และแผนพัฒนา
5 การติดต่อ
  1. ข้อมูลติดต่อเรา
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง        1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. รับสมัครงาน
  3. รับสมัครเรียน
การปฎิสัมพันธ์
8 Q&A       1. Q&A
9 Social Network
  1. Facebook โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
  2. Youtube ครูวธัญญู ประทุมชาติ ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนการดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี      1. แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน      1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ      1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ      1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ      1. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ      1.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service      1. E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน       1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ      1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  1. ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน     1.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี     1.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล     1. นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี     1. รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต     1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต     1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี     1. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น     1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม     1. การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร     1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร     1.  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี     1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต     1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร     1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี    1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน    1.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    1.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    1. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน