รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
นักเรียน : เด็กหญิงณัชชา ก่อเกื้อ , เด็กหญิงวลัยนภัส ฉวีพักตร์
, เด็กหญิงภูสุดา ศรีอนันต์
ครูผู้ฝึกซ้อม : นายสินาถ อานามนารถ และ นางเบญจวรรณ อานามนารถ

Copyright © 2019. All rights reserved.