รับการนิเทศ และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3