ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (On-site) ของสถานศึกษาในเขตอำเภอท่าใหม่