ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2563