พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563