สร้างเครือข่ายสานพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่

กิจกรรมสร้างเครือข่ายสานพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ โครงการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประจำปี 2564 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียน เคพีแกรนด์ จันทบุรี