ตรวจราชการเพื่อติดตามและประเมินผลการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ มาตรวจราชการเพื่อติดตามและประเมินผลการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา และนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”